Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fedde&Kees B.V.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, welke een product van Fedde&Kees via de website bestelt en/of koopt.

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Fedde&Kees B.V.

Zuideinde 163

2421 AD  Nieuwkoop

Nederland

E-mailadres: klantenservice@feddekees.nl

Telefoon #: 0639786368

KvK #: 81481004

BTW#: NL862110452B01

Het merk Fedde&Kees is geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Artikel 3 – Het aanbod

 • Het aanbod is geheel vrijblijvend en is geldig zolang de voorraad strekt. Een termijn aanbieding kan door Fedde&Kees desondanks worden herroepen. Dit kan herroepen worden binnen 5 dagen na ontvangst van de order van de consument.
 • Het aanbod is vrijblijvend. Fedde&Kees behoudt zich het recht de aanbieding te mogen veranderen.
 • De in de webwinkel vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, kleuren e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel het aanbod een zo waarheidsgetrouw mogelijke omschrijving van de aangeboden producten bevat, kan de werkelijkheid hier afwijkingen in vertonen. Fedde&Kees kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het kan evenmin leiden schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fedde&Kees kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. De kleuren kunnen altijd wat afwijken van de kleur op de foto. Dat kan te maken hebben met de kleurinstelling op uw pc, maar ook door de verschillende verfbaden per zending.
 • Elk aanbod bevat dermate gegevens, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de overeenkomst van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De prijs

 • De bij het aanbod vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief btw en alle mogelijke andere toeslagen welke door de overheid zijn bepaald.
 • De bij het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden apart aangegeven op de website.
 • In het geval van een aanbieding of actie prijs voor een product is deze gedurende een beperkte periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
 • Fedde&Kees behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment waarop de consument hiervan door Fedde&Kees op de hoogte is gesteld. Indien de prijs van een product stijgt in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering van de bestelling door Fedde&Kees, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging door Fedde&Kees.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk, type – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Fedde&Kees niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • Per bestelling kan slechts 1 kortingscode worden gebruikt. De hoogste korting wordt automatisch berekend. Kortingen kunnen niet gestapeld worden.

Artikel 5 - De betaling

 • Bij bestellingen via feddekees.nl kan betaald worden door middel van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling door middel van een door een derde uitgegeven creditcard of door een elektronische betaalmethode, zijn hierop de betreffende voorwaarden van de kaartuitgever of bank van toepassing.

Artikel 6 – Betaling/ Eigendomsbehoud

 • Het bestellen en betalen van producten is mogelijk via de webshop van Fedde&Kees. Het product zal pas worden verstuurd naar het opgegeven afleveradres, na ontvangst van het volledige bedrag inclusief verzendkosten.
 • De betalingen op de webshop zijn alleen mogelijk met IDEAL en PayPal.
 • Zodra het verschuldigde bedrag door Fedde&Kees is ontvangen gaat het eigendom over van Fedde&Kees naar consument.

Artikel 7 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 7.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Consument ontvangt van het tot stand komen van de overeenkomst een bevestiging per e-mail van Fedde&Kees.
 • Fedde&Kees kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fedde&Kees op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Fedde&Kees gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 • De consument heeft bij de aankoop van producten van Fedde&Kees gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder argumenten te ontbinden. De bedenktijd gaat in nadat het product is afgeleverd bij de consument of een derde en mits de tag niet verbroken is. Mocht het product daadwerkelijk zijn gebruikt of zijn beschadigd, wordt er waardevermindering in rekening gebracht.
 • Als de consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de in artikel 8.1 gestelde termijn te doen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( Fedde&Kees B.V., Zuideinde 163, 2421 AD Nieuwkoop, klantenservice@feddekees.nl, Telefoon #: 0639786368) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 • Als de consument het herroepingsrecht kenbaar heeft gemaakt en het product terugzendt met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking binnen 14 dagen na herroeping, zal het aankoopbedrag door Fedde&Kees binnen 14 dagen terug worden gestort op een door consument opgegeven bankrekening. Voorwaarde hierbij is dat het product reeds door Fedde&Kees retour is ontvangen.

 • Voor verdere afhandeling zie retour policy Fedde&Kees.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

 • De zendkosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de consument.
 • Alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit gebeurd voor het sluiten van de koopovereenkomst door middel van het akkoord gaan met de algemene voorwaarden door de consument. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Fedde&Kees kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Fedde&Kees dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die duidelijk op maat zijn gemaakt en zijn gepersonaliseerd.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • Fedde&Kees neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid acht bij het verwerken van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Het afleveradres is het adres dat de consument aan Fedde&Kees kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Fedde&Kees geaccepteerde bestellingen trachten binnen 3 werkdagen uit te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bestelling lager dan 30 dagen duurt heeft de consument in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Fedde&Kees het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fedde&Kees een alternatief voorstel doen aan consument. Binnen 24 uur zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een alternatief product kan worden geleverd.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12 – Ontbinding, opschorting, niet- nakoming

 • Fedde&Kees is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
  1. De consument in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen Fedde&Kees en de consument;
  2. De consument overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van de consument wordt aanvaard;
  3. Op enige vermogensbestanddeel van de consument beslag wordt gelegd.

Artikel 13 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en overeenkomst met Fedde&Kees en consument.
 • Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt.
 • De rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit overeenkomsten tussen Fedde&Kees en de consument kunnen door de consument niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Fedde&Kees.
 • Andere voorwaarden worden niet geaccepteerd door Fedde&Kees, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Fedde&Kees.
 • Situaties die niet door deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Fedde&Kees is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de consument. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamatie zoals omschreven in artikel 20. Hiervoor geldt als enige een algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fedde&Kees of leidinggevende en ondergeschikten.
 • Fedde&Kees is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 • Fedde&Kees aanvaard geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
 • De consument dient Fedde&Kees altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidsstelling en daarmee de schadeloosstelling.
 • Indien de consument tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken van een product, is de daaruit voor Fedde&Kees voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijke gebleken product.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Fedde&Kees, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 14.6 is Fedde&Kees nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Fedde&Kees gesloten verzekering.
 • De consument is bekend met de op de producten, verpakking en op de website vermelde veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen aan de consument. Fedde&Kees is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die de consument en/of derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik van de producten.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 • Fedde&Kees beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fedde&Kees, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Fedde&Kees ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fedde&Kees binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de consument en Fedde&Kees gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
 • Een klacht schort de verplichtingen van Fedde&Kees niet op, tenzij Fedde&Kees schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Fedde&Kees, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder het auteursrecht en rechten met betrekking tot de modellen, het merk, de handelsnamen, de kleurcombinaties en stofcombinatie rusten op Fedde&Kees®.
 • Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie via de website voor persoonlijk gebruik, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fedde&Kees niet toegestaan om informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen etc. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren/openbaar te maken.
 • Bij schending van modelbescherming zullen juridische stappen ondernomen worden. Alle geschillen, die ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 17 - Overmacht

 • Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Fedde&Kees, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Fedde&Kees kan worden verlangd, zoals oorlog overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkomingen van derden die door Fedde&Kees ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals o.a. te late levering door leveranciers), etc.
 • Overmacht geeft Fedde&Kees het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de consument tot betaling gehouden.

Artikel 18 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Fedde&Kees en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 19 – Partiele nietigheid

 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst met de consument niet of niet geheel rechtsgeldig blijkt, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 20 – Garantie/reclamatie

 • Fedde&Kees garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
 • Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Fedde&Kees in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende minimaal de volgende termijnen na datum van aankoop:
  • Twee (2) maanden voor:
    • NUNKI
    • BUNDI
   • Zes (6) maanden:
    • FULU
    • PROPUS
    • LILII
  1. De Consument kan geen aanspraak maken op de hiervoor bedoelde garantie in geval van:
   1. Normale slijtage
   2. Onoordeelkundig gebruik
   3. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
   4. Wijziging of reparaties door de Consument dan wel door derden
   5. Enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  2. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de consument de mogelijkheid om dit product te retourneren mits dit binnen 24 uur gemeld is aan Fedde&Kees.
  3. De consument is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de gebruiksaanwijzingen te lezen en het product enkel volgens de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. De gebruiksaanwijzingen zijn terug te vinden op de website van Fedde&Kees.
  4. Reclamatie is niet mogelijk indien:
   1. De geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie.
   2. De producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Fedde&Kees op onjuiste wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd.
   3. De schade is veroorzaakt door de nalatigheid van de consument of doordat de consument in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies, voorschriften en gebruiksaanwijzing van Fedde&Kees voor het betreffende product.
  5. Indien de consument, met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en het in deze algemene voorwaarden bepaalde, binnen 5 dagen na ontvangst reclameert en de reclamatie door Fedde&Kees gegrond wordt bevonden, zal Fedde&Kees te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) kosteloos vervangen (waarna de vervangen zaken eigendom worden van Fedde&Kees) dan wel een prijsreductie geven.
  6. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de consument niet op.
  7. Indien buiten het in bovenstaande genoemde aandacht aan een klacht wordt besteed, kan de consument hieraan geen rechten ontlenen, dit geschiedt onder “good will” van Fedde&Kees.

  Artikel 21 – Privacy en persoonsgegevens

  • Fedde&Kees zal alle gegevens en informatie verwerken en behandelen conform haar privacy beleid, welke terug te vinden is op de website van Fedde&Kees.

  Overige vragen
  Heeft u nog andere vragen, neem gerust contact op via klantenservice@feddekees.nl. Wij helpen u graag verder.

  Voor de overige voorwaarden zie:

  Modelformulier voor herroeping

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan

  Fedde&Kees B.V.

  Zuideinde 163

  2421 AD Nieuwkoop

  klantenservice@feddekees.nl

  06-39786368

  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

   


  — Besteld op (DD-MM-YYYY):                                                             — Bestelnummer:

   

   


  —  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

   

   


  — Naam/Namen consument(en)

   

   


  — Adres consument(en):

   

   


  — IBAN Rekeningnummer:

   

   


  — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

   


  — Datum(DD-MM-YYYY): 

   

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.